Naturparken Åmosen

Naturpark Åmosen får støtte til nye naturrum

Målet med dette projekt er at etablere en 5 støttepunkter, naturrum, hvorfra naturoplevelser i Åmosen samt aktiviteter til udvikling af Naturpark Åmosen kan finde sted. Naturrummene opbygges på en måde, der gør det muligt at skabe sammenhæng i Naturpark Åmosen, både fysisk og visuelt. Der bygges på de fem forskellige landskabstyper som Åmose-Halleby å løber igennem: Store Åmose, Skarresø og Kongens Møller, Lille Åmose, Tissø og Nedre Halleby Å og Flasken.

Placeringen og indholdet af de enkelte naturrum er fundet i dialog med de berørte interessenter: lodsejere, brugere, organisationer, myndigheder mv. Det afgørende for valget har været, at der er opbakning til og realistisk mulighed for etablering.  Der er derfor i høj grad taget hensyn til den virkelighed naturrummene skal placeres i. De 3 berørte kommuner: Holbæk, Kalundborg og Sorø bakker op både administrativt og politisk. Alle organisationer og de fleste naboer har ligeledes tilkendegivet deres støtte til projektets forslag til naturrum.

Arkitektur, idé og indhold i naturrummene i Naturpark Åmosen

Opgaven med udformning af naturrummene i Åmosen tager udgangspunkt i at skabe nogle besøgssteder, som på en gang formidler de lokaliteter, de er placeret i og på samme tid repræsenterer en familie af naturrum, som er særlig for Åmosen. De skal være i familie med hinanden således, at de tilsammen er med til at fortælle den brede historie. De skal skabe gode og inspirerende rammer til ro, fordybelse og socialt samvær, men også indrettet til at være udgangspunkt for en række aktiviteter, der kan foregå som en naturlig del af oplevelsen af naturen på det sted, hvor de er placeret. De skal således klart have deres helt egen karakter og identitet sted for sted, og de skal i hverdagen bruges aktivt af folk og foreninger i lokalområderne og besøgende langvejsfra. Det kan som udgangspunkt for eksempelvis skoleformidling med krible/krable aktiviteter, vandring ad stier, løb, motion, ridning, jagt og fiskeri eller bare være et godt mødested for samvær i naturen. Det er en arkitektonisk udfordring, der også kan tjene som eksempel for andre naturparker og naturområder, hvor der er behov for at etablere støttepunkter.

Det valgte, overordnede arkitektonisk greb er en sammensætning af en række bygninger bygget i træ, som bindes sammen af hævede træterrasser, som klart definerer deres komposition i landskabet - som øer på kanten af og i mosen. Træ er et naturligt og bæredygtigt materiale i den danske natur, og netop bæredygtighed er et tema i flere af naturrummene. De skal bygges af en træsort, som kan stå ubehandlet og ”gråne” naturligt - som fx gran i en god kvalitet, lærk, cedertræ, tuja eller eg. Naturrummene repræsenterer i deres formsprog en regional, stedbundet arkitektur samtidig med, at de udfordrer den rumlige oplevelse af naturen sted for sted i pagt med de fire elementer - jord, ild, vand og luft. De taler til sanserne, hvorved oplevelsen af naturen skærpes og således, at man får lyst til at komme igen og igen.

Målsætning

Det er hovedsigtet at udvikle Naturpark Åmosen således, at området bliver karakteriseret ved bevægelse og sundhed. Dette er en tendens i tiden som peger fremad, og som der derfor vil være et stadig større behov for. Samtidig vil det kunne tjene som et brand for Vestsjælland. Der er brug for at tegne et positivt billede af Vestsjælland i en tid, hvor Vestsjælland i stadig større grad præges af at være et udkantsområde, og som et område, der har den svageste sundhed i Danmark. Da der er tale om at anvende en naturpark til bevægelse og sundhed, er det i særdeleshed vigtigt, at udviklingen heraf sker i samspil med og i respekt for den natur, som Naturparken allerede tilbyder. Det er den særlige udfordring i det koncept, som her er udviklet.

Det er et ønske, at Naturparken kan integreres med andre regionale projekter som fx Geo-Park Odsherred, Holbæk Arena, Naturpark Tystrup-Bavelse og Nationalparken Skjoldungelandet omkring Roskilde. Derved kan der både hentes inspiration, og skabes en større sammenhæng mellem den indsats, der gøres for, at naturen bruges aktivt.

 

Områdets muligheder

Store Åmose, Danmarks største lavmose på ca. 36 km2, er et af de mest øde og stille områder på Sjælland.  Der er storslåede udsigter over landskabet, der bl.a. rummer en meget stor bestand af krondyr og rovfugle som kongeørn og havørn. Ligeledes findes ikke helt almindelige fugle som traner og engsnarrer. Sporerne efter stenaldermennesker og tørvearbejdet under 2. Verdenskrig kan erkendes i området. Området er Vesteuropas bedste fundsted for kunstgenstande fra Jæger-fiskerstenalderen. Områdets særlige kvalitet er den store mængde og variation af fundpladser, samt de usædvanligt velbevarede organiske materialer – og den kontinuerte benyttelse gennem ca. 7000 år. Derfor er Kongemosen fredet, og der er rejst en fredningssag på et supplerende område for at sikre fortsatte arkæologiske fund af international betydning.

Sorø Kommune påbegyndte i 2014 et stort naturgenopretnings projekt ved Kongemosen og Verup mose (budget: 21,5 mio. kr.). Målet er at sikre resterne af højmosen. Danmarks Naturfredningsforening har i efteråret 2014 søgt om yderligere fredning for at muliggøre dette projekt. Sorø Kommune naturgenopretter pt. ca. 220 ha. private arealer ved Verup mose.

Der er fundet to placeringer, der begge har tilknytning til Store Åmose. Den ene er ved Niløse, syd for Åmose Å, og den anden er Skellingsted, nord for Åmose Å.

 

Det er ikke muligt at kommentere dette indlæg