Indlæg i kategorien: Kultur

Naturparken Åmosen

Naturpark Åmosen får støtte til nye naturrum

Målet med dette projekt er at etablere en 5 støttepunkter, naturrum, hvorfra naturoplevelser i Åmosen samt aktiviteter til udvikling af Naturpark Åmosen kan finde sted. Naturrummene opbygges på en måde, der gør det muligt at skabe sammenhæng i Naturpark Åmosen, både fysisk og visuelt. Der bygges på de fem forskellige landskabstyper som Åmose-Halleby å løber igennem: Store Åmose, Skarresø og Kongens Møller, Lille Åmose, Tissø og Nedre Halleby Å og Flasken.

Placeringen og indholdet af de enkelte naturrum er fundet i dialog med de berørte interessenter: lodsejere, brugere, organisationer, myndigheder mv. Det afgørende for valget har været, at der er opbakning til og realistisk mulighed for etablering.  Der er derfor i høj grad taget hensyn til den virkelighed naturrummene skal placeres i. De 3 berørte kommuner: Holbæk, Kalundborg og Sorø bakker op både administrativt og politisk. Alle organisationer og de fleste naboer har ligeledes tilkendegivet deres støtte til projektets forslag til naturrum.

Arkitektur, idé og indhold i naturrummene i Naturpark Åmosen

Opgaven med udformning af naturrummene i Åmosen tager udgangspunkt i at skabe nogle besøgssteder, som på en gang formidler de lokaliteter, de er placeret i og på samme tid repræsenterer en familie af naturrum, som er særlig for Åmosen. De skal være i familie med hinanden således, at de tilsammen er med til at fortælle den brede historie. De skal skabe gode og inspirerende rammer til ro, fordybelse og socialt samvær, men også indrettet til at være udgangspunkt for en række aktiviteter, der kan foregå som en naturlig del af oplevelsen af naturen på det sted, hvor de er placeret. De skal således klart have deres helt egen karakter og identitet sted for sted, og de skal i hverdagen bruges aktivt af folk og foreninger i lokalområderne og besøgende langvejsfra. Det kan som udgangspunkt for eksempelvis skoleformidling med krible/krable aktiviteter, vandring ad stier, løb, motion, ridning, jagt og fiskeri eller bare være et godt mødested for samvær i naturen. Det er en arkitektonisk udfordring, der også kan tjene som eksempel for andre naturparker og naturområder, hvor der er behov for at etablere støttepunkter.

Det valgte, overordnede arkitektonisk greb er en sammensætning af en række bygninger bygget i træ, som bindes sammen af hævede træterrasser, som klart definerer deres komposition i landskabet - som øer på kanten af og i mosen. Træ er et naturligt og bæredygtigt materiale i den danske natur, og netop bæredygtighed er et tema i flere af naturrummene. De skal bygges af en træsort, som kan stå ubehandlet og ”gråne” naturligt - som fx gran i en god kvalitet, lærk, cedertræ, tuja eller eg. Naturrummene repræsenterer i deres formsprog en regional, stedbundet arkitektur samtidig med, at de udfordrer den rumlige oplevelse af naturen sted for sted i pagt med de fire elementer - jord, ild, vand og luft. De taler til sanserne, hvorved oplevelsen af naturen skærpes og således, at man får lyst til at komme igen og igen.

Målsætning

Det er hovedsigtet at udvikle Naturpark Åmosen således, at området bliver karakteriseret ved bevægelse og sundhed. Dette er en tendens i tiden som peger fremad, og som der derfor vil være et stadig større behov for. Samtidig vil det kunne tjene som et brand for Vestsjælland. Der er brug for at tegne et positivt billede af Vestsjælland i en tid, hvor Vestsjælland i stadig større grad præges af at være et udkantsområde, og som et område, der har den svageste sundhed i Danmark. Da der er tale om at anvende en naturpark til bevægelse og sundhed, er det i særdeleshed vigtigt, at udviklingen heraf sker i samspil med og i respekt for den natur, som Naturparken allerede tilbyder. Det er den særlige udfordring i det koncept, som her er udviklet.

Det er et ønske, at Naturparken kan integreres med andre regionale projekter som fx Geo-Park Odsherred, Holbæk Arena, Naturpark Tystrup-Bavelse og Nationalparken Skjoldungelandet omkring Roskilde. Derved kan der både hentes inspiration, og skabes en større sammenhæng mellem den indsats, der gøres for, at naturen bruges aktivt.

 

Områdets muligheder

Store Åmose, Danmarks største lavmose på ca. 36 km2, er et af de mest øde og stille områder på Sjælland.  Der er storslåede udsigter over landskabet, der bl.a. rummer en meget stor bestand af krondyr og rovfugle som kongeørn og havørn. Ligeledes findes ikke helt almindelige fugle som traner og engsnarrer. Sporerne efter stenaldermennesker og tørvearbejdet under 2. Verdenskrig kan erkendes i området. Området er Vesteuropas bedste fundsted for kunstgenstande fra Jæger-fiskerstenalderen. Områdets særlige kvalitet er den store mængde og variation af fundpladser, samt de usædvanligt velbevarede organiske materialer – og den kontinuerte benyttelse gennem ca. 7000 år. Derfor er Kongemosen fredet, og der er rejst en fredningssag på et supplerende område for at sikre fortsatte arkæologiske fund af international betydning.

Sorø Kommune påbegyndte i 2014 et stort naturgenopretnings projekt ved Kongemosen og Verup mose (budget: 21,5 mio. kr.). Målet er at sikre resterne af højmosen. Danmarks Naturfredningsforening har i efteråret 2014 søgt om yderligere fredning for at muliggøre dette projekt. Sorø Kommune naturgenopretter pt. ca. 220 ha. private arealer ved Verup mose.

Der er fundet to placeringer, der begge har tilknytning til Store Åmose. Den ene er ved Niløse, syd for Åmose Å, og den anden er Skellingsted, nord for Åmose Å.

 

Kig forbi Holbæk Skibsværft – Renoverprisen

Oplev Holbæk Skibsværft helt indefra, når Realdania, GI og DAC inviterer til gratis oplæg og rundvisning.

Onsdag d. 27. september kl. 15.00 – 16:30, Havnevej 7, 4300 Holbæk

Som det er sket i andre danske havnebyer, er Holbæk Havns oprindelige funktioner blevet udfaset med tiden. Men i stedet for at rive værftsbygningerne ned har man i Holbæk valgt at satse på at bevare det gamle havnemiljø for på ny at blæse liv i området. Før renoveringen har der været begrænset adgang i store dele af havneområdet, men nu er området blevet åbnet op og gjort funktionelt lokalsamfundet.

Kig forbi, og se resultatet af renoveringen af Holbæk Skibsværft. På dagen kan du også høre mere om arbejdet med at bevare den levende kulturarv på havnen samt komme på rundvisning i huset ved arkitekt Lone Backs & Kulturschef Brian Ahlquist.

 • 19163918309_222a0e03d9_z
 • 16908068925_dce24137f3_o
 • 19162341758_3eb4e737a8_z
 • 24866315491_ac4fedf8d6_o
 • bill 8

Tilmeld dig arrangementet her:

http://renover.dk/event/kig-forbi-holbaek-skibsvaerft/

Holbæk Skibsværft nomineret til Renoverprisen

119 projekter fra hele landet var indstillet til Renoverprisen, og de seks nominerede projekter er vurderet i forhold til syv kriterier: Eksempelværdi, energikrav og bæredygtighed, samarbejde, brugskvalitet, bidrag til omgivelser, økonomi og værdiforøgelse samt udførelseskvalitet.

De indledende tiltag til renoveringen af Holbæks gamle værft begyndte tilbage i 2007. Missionen var at skabe et attraktivt miljø til byens borgere. Initiativet var kærkomment, fordi området ved værftet havde begrænset offentlig adgang, belægningerne var nedslidte, og de bevaringsværdige bygninger var i stærkt forfald.

Skibsværftet danner nu ramme om et område fuld af liv for kommunens beboere. Hvor der engang var øde, er der nu et livligt maritimt område med blandt andet cafémiljø, produktionsskole og imponerende klatrevægge hos Holbæk Klatreklub, som i 2015 blev tildelt prisen som Danmarks bedste klatreklub.

Værftets hovedbygning står udvendigt intakt med de bevaringsværdige facaders skævheder og revner. Indvendigt er de gamle trævægge efterisoleret de fleste steder, mens de i caféen er synlige bag moderne glasvægge, der både isolerer og giver kig til historien. Nye bygningsdele er af moderne materialer som glas og stål og er udformet, så de både skiller sig ud og indgår i helheden. Projektet er et godt eksempel på, hvordan man gennem renovering kan puste nyt liv i et område af byen og fortælle om en maritim fortid, der er en vigtig del af Holbæks historie.

Værftet er en af seks finalister, der er blevet nomineret til Renoveringsprisen 2017.

I et indslag fra TvØst hører man bl.a. arkitekt Lone Backs fortælle om projektet:

Om projektet

Renovering af Holbæks gamle skibsværft (Værftet) er udført med baggrund i en proces, som startede helt tilbage i 2007, hvor et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Kultur og Fritid og Ung Holbæk, Nordvestsjællands Produktionsskole (NV PRO), Holbæk Klatreklub samt foreningen Holbæk Gammelhavns Beddinger (HGHB) skulle udvikle og skabe et attraktivt og nyskabende miljø i samspil mellem Holbæk til kommunens unge og beddingsfolkene, som stadig arbejder på de to gamle beddinger.

Området omkring Værftet var indtil renoveringen præget af begrænset adgang, nedslidte belægninger og mange bygninger i stærkt forfald. Beddingerne fungerede alene gennem indsats fra frivillige ildsjæle og bygningerne stod halvtomme hen og var kun i midlertidig brug til reparationer af både og klublokale for Holbæk Klatreklub.

Værftet er erklæret bevaringsværdigt og derfor var der i processen stor fokus på at få alle tanker og ønsker til at passe ind i de nuværende rammer. Holbæk Museum var som interessent medbestemmende i omfanget af bevaring af genstande og indhold i bygningerne.

Bygningerne fremstår efter renoveringen i deres oprindelige form med facader og vinduer renoveret og bevaret i den eksisterende udgave. Nye facader og indvendige, bærende konstruktioner fremstår tydeligt i nye materialer og skiller sig ud i stål og aluminium, og alligevel indpasset som en del af helheden. Den eksisterende traverskran er ikke længere i brug, men er bevaret og indgår som en del af bygningernes bærende konstruktion. Værftet er efterisoleret efter gældende energikrav, men en del af den eks. ydervæg fremstår i caféen synlig bag en isolerende indvendig glasfacade.

Det gamle bevaringsværdige skibsværft og den unikke placering ved Holbæk Fjord samt hele det maritime område som omdrejningspunkt skaber nu liv i den gamle havn, og Værftet danner ramme for et nyt og aktivt maritimt kraftcenter med cafémiljø og maritim undervisning under NV Pro’s vinger samt en ny og fantastisk Holbæk Klatreklub, som i 2015 blev tildelt prisen som Danmarks bedste klatreklub.

Der blev til projektet søgt og tildelt penge fra bl.a. Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. Renovering og ombygning blev en del af en partneringaftale mellem Holbæk Kommune som bygherre, ovennævnte skole og foreninger mm som brugere og HM Gruppen med arkitekterne.as og Nørbag rådgivende ingeniører som totalentrepriseteam.

Eksempelværdi

Byens identitet er tæt knyttet til havnen og det gamle skibsværft, og bevarelsen skaber en kontinuitet i historien – en kvalitet, der skaber stor lokal stolthed og et perspektiv, som kan gøres gældende i forbindelse med renovering af andre af byens historiske og identitetsbærende bygninger.

Samarbejde

I et tæt samarbejde mellem Holbæk Kommune, Kultur og Fritid og Ung Holbæk, Nordvestsjællands Produktionsskole (NV PRO), Holbæk Klatreklub samt foreningen Holbæk Gammelhavns Beddinger (HGHB) er visioner og ønsker udarbejdet som grundlag for renoveringen af Værftet. Dette grundlag er ført videre over i en partneringaftale mellem bygherre og totalentrepriseteamet som har udført visioner og ønsker i et samspil mellem den kommende brug af bygningerne og deres arkitektoniske kvaliteter.

Brugskvalitet

Værftet fremstår i dag som et aktiv - båret af flere interessenter med forskelligt afsæt og fokus, men med et fælles mål. Kommunen, som ønsker en aktiv havn skabt gennem gode faciliteter og proaktive aktører, som forstår samarbejdets kunst og potentiale. Produktionsskolen NV PRO, som ønsker at indgå i kulturelle sammenhænge, som skaber et aktivt og virkelighedsnært uddannelsesmiljø for ungdommen i kommunen. Klatreklubben, som ønsker at skabe en proaktiv forening, som dels stræber fagligt højt, men som også fokuserer på klubbens sociale dimension og tværfaglige engagement ift. andre foreninger og aktiviteter. UngHolbæk, som ønsker at skabe aktive muligheder for Holbæks ungdom i sammenhæng med havn og fjord. Beddingforeningen, som driver Holbæk gl. havns to beddinger. Foreningen holder et maritimt aktiv levende og bidrager til en faglighed, knyttet til skibserhvervet. Foreningen er, sammen med de andre maritime foreninger på havnen, essentielle for det aktive og levende miljø omkring træskibene i gl.havn

Bidrag til omgivelser

Værftet udvikler sig i retning af at være et samlingspunkt på havnen, når kulturelle oplevelser løber af stabelen. Med de mange aktører, som benytter Værftet som base, er det naturligt at inddrage værftsbygningen i foreningernes publikumsorienterede aktiviteter. Dette skaber et nyt samlingspunkt, hvor Holbæks borgere oplever nye sociale sammenhænge, oplever de arkitektoniske kvaliteter ved huset, samtidig med at de får kulturelle oplevelser. Værftet indgår desuden i den årlige pinse-kulturfestival, hvor stedet bliver et fixpunkt, hvorfra havnens mange aktiviteter spreder sig ud.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen af Værftet er væsentlig, da der her repræsenteres en sidste fysisk manifestation af den erhvervshavn, som skabte byen og som gennem århundreder har været livsgrundlaget for en stor del af Holbæks indbyggere. Renovering af værft og beddinger er på en gang med til at sikre historisk havnemiljø samtidig med, at rammerne for de maritime håndværkstraditioner er sikret og forbedret, hvorved hårdværksmiljøet forankres og udvikles fremadrettet.

Udførelseskvalitet

været stor fokus på løsninger, der viste stor respekt for bygningernes originalitet og således har totalentrepriseteamet været særlig opmærksom på, hvordan eksisterende konstruktioner er blevet indbygget og bevaret i forbindelse med nye, nødvendige konstruktioner og indretninger.

 • 16587381211_952e026619_z
 • 16402707759_2c48fb16e0_z
 • 16809238272_b399acfae5_z
 • 16908068925_dce24137f3_o
 • 19162341758_3eb4e737a8_z
 • bill 8
 • 19163918309_222a0e03d9_z
 • bill 6

Odsherred teater | 2015 –

Odsherred Teater skal flytte ind på Algade i Nykøbing Sj. Vi har sammen med Odsherred Kommune henover sommeren lavet et projekt til ombygning af en tidligere centralt beliggende IRMA-butik midt på gågaden. Ifølge en artikel i Nordvestnyt lørdag d. 15. august, er der politisk opbakning til projektet. Her kommer teatret til at få en aktiv rolle i gågadens aktive liv. Det bliver hele byens teater med et åbent ansigt udadtil, hvor borgerne kan følge med i det daglige liv inde i teatercaféen, teaterfoyeren og i prøvesalen, hvor magien skabes.

IRMA butikken mod AlgadeForholdene p.t.

En stor del af de nuværende bygninger er i dag mast af en stor glasfacade, som skærer den nedre del bygningerne over. De står ikke på jorden mere, men er blevet til ”hoveder uden kroppe”. Ved ombygningen fjernes glasfacaden og bygningerne får igen lov til at stå ned på Algades fortov med nye murede og pudsede facader. Disse udstyres med store vinduesåbninger, så der vil være optimal visuel kontakt mellem teatrets indre og gågaden.

Teatrets hovedindgang placeres midt i den ene bygningsgavl, – en dobbelt glasdør, som på begge sider flankeres af felter af keramiske, rødglaserede cylindere, der som scenetæpper inviterer publikum ind i teatret. Teatrets base, – facaden langs gågaden vil fremstå i mørk puds mellem fortovet og gesimserne på de røde, murede, oprindelige gavle. Facaderne udstyres med rytmisk placerede vindues- og døråbninger samt plakatmontrer til teaterplakater, programmer og fotografier fra de mange forestillinger m.m. Sidste fag ved boghandleren er indgangen til teaterpassagen, som forbinder Algade med parkingspladsen bag teatret og Algade. Her indrettes offentlige toiletter med bekvem adgang fra gågaden.

Odsherred Teater - Foreløbig plantegning af 03.08.2015

Teatercaféen bliver teatrets åbne mødested for dialog med borgerne og Nykøbings nye kulturelle åndehul. Her er ægte teaterstemning i hverdag og i fest. En teatercafé med matinéer, soireer, teater, revy, musik, film, fortællinger og meget, meget mere. Der vil være mulighed for udendørs servering og opførelse af gadeteaterforestillinger, og vi arbejder på, at den meget åbne del af facaden ud for caféen og teaterfoyeren helt kan åbnes som ét stort glasfoldeparti.Odsherred Teater - Frontperspektiv i gadeplan, dag

Om aftenen oplyses teaterfacaden og fortovet af rytmisk placerede væglamper fag for fag, og dette i kombination af lyset inde fra teatret vil transformere Algade til en teaterfoyer, hvor indgangen vil fremstå tydeligt flankeret af de belyste røde ”scenetæpper”.

Odsherred Teater - Fugleperspektiv, nat

Odsherred Teater ønsker at slå dørene op for publikum og gæster efter ombygningen til maj 2016, men vil utvivlsomt vise sit ansigt i Algade adskillige gange inden den officielle åbning. Vi glæder os til at arbejde hårdt for et godt resultat i samarbejde med teatret og Odsherred Kommune.

 

Holbæk Skibsværft | 2015

Holbæk Skibsværft er nu kommet på plads. Og det er blevet et fint sted ved havnen i Holbæk. Se beskrivelsen i de tidligere blogindlæg længere nede på

siden. Her følger nogle stemningsbilleder af processen og resultatet.

16401374688_a99b69382e_z

15968806543_f8e95eed15_z

16402707759_2c48fb16e0_z

16402747269_5249d28ae5_z

16401360318_8bda54ff20_z

19162341758_3eb4e737a8_z

16809238272_b399acfae5_z

16622955910_e85600ba7c_z

19163918309_222a0e03d9_z

 

Postet den 17. marts 2015

Så er skibsværtet kommet godt i gang. Her er lidt stemningsbilleder fra byggepladsen (kilde SN-medier)

660590_950_1200_28_0_1518_1049_2

Et kig fra 1. salen ud gennem vidnuet til havnen…..

 

660592_930_9300_28_0_1518_1049_2

Det store værksteds rum, hvor der skal arbejdes på skibene….

 

660594_930_9300_28_0_1518_1049_2

Caféen med sin rå indvendige træbeklædning tager form.

 

660596_930_9300_28_0_1518_1049_2

1. salen med synlige konstruktioner……

660593_930_9300_28_0_1518_1049_2

Stemning udefra…..

 

Postet den 1. december 2014

Renovering og ombygning i totalentreprise.

Holbæk gl. skibsværft er om- og tilbygget igennem en årrække i slutningen af 1930’erne og begyndelsen af 40’erne. Værftet har været i brug frem til…. Og har nu som skibsværft ikke været i brug siden….

Holbaek-skibsvaerft (2) sh stor

Med baggrund i et samarbejde mellem Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Ung Holbæk, Nordvestsjællands Produktionsskole (NV PRO) og Holbæk Klatreklub samt Foreningen Holbæk gammelhavns Beddinger (HGHB) startede i 2007 en lang proces med udvikling af et projekt til Holbæk Kommunes unge og til beddingsfolkene placeret i det gl. skibsværft. Værftet er erklæret bevaringsværdigt og derfor var en del af processen at få alle tanker og ønsker til at passe ind i de nuværende rammer. Der er til projektet søgt og tildelt penge fra bl.a. Realdania og Mærks McKiney Møllers fond.

Oplevelsen af området omkring skibsværftsbygningen er i dag præget af, at der er begrænset adgang, belægningen er nedslidt og tilgroet og mange bygninger er i forfald. Beddingerne ved skibsværftet har igennem de sidste år fungeret alene igennem indsats fra frivillige ildsjæle og hallerne har stået halvtomme hen og har midlertidigt været benyttet til reparationer af både og til husning af Holbæk Klatreklub.

01_01_maritimt sh

Renoveringen af værftet giver mulighed for at skabe et attraktivt og nyskabende miljø i Holbæk, der med det gamle bevaringsværdige skibsværft og den unikke placering ved Holbæk Fjord samt det maritime område som omdrejningspunkt vil skabe liv i en hyggelige gamle havn og det gamle skibsværft vil således danne rammerne for et nyt og spændende maritimt kraft og ungdomscenter i Holbæk.

Renovering og ombygning er nu en del af en partneringaftale mellem Holbæk Kommune som bygherre, ovennævnte skole og foreninger mm som brugere og HM Gruppen med arkitekterne.as og Nørbag rådgivende ingeniører som totalentrepriseteam.

I disse dage støbes nye terrændæk. Facader renoveres (nogle brædder udskiftes i nødvendigt omfang) og eksisterende vinduer og døre er sendt til …. Snart igangsættes nyindretning med nye skillevægge så de nye rummeligheder kan indrettes til klatreklubben, til en multisal med plads til udstillinger, teater, foredrag, reparation af småbåde mm, en ungdomscafé, som skal drives af NV Pro samt et mindre bådbyggeri til undervisning på NV Pro’s maritime linie. Hertil kommer et serviceareal med møderum og kontor, med omklædningsfaciliteter samt toilet og vaskerum, som er åbent 24-7 til brug for havnens sejlere og beddingsfolk mm.  Inden længe startes ramning af pæle mm til HGHB’s nye værkstedsbygning.

Renovering af facader og eksisterende træværk sker i samarbejde med rådgivere fra Center for Bygningsbevaring i Rådvad.

holbaek-vaerftsbygninger-foto-rolf-larsen sh stor

Vi er stolte og glade for at være en del af denne proces og vi ser frem til at berette mere efterhånden som projektet nærmer sig sin slutning.

image